O mnie
dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska 

 

Adiunkt w Instytucie Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 


Stopnie i tytuły naukowe:

2001 r. – doktor nauk rolniczych,

1996 r. - magister inżynier rolnictwa,

1983 r. – technik budowlany.


Przebieg pracy zawodowej;

2001 r. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1985-1988 – pracownik budowlany - Rzemieślniczy Zakład Budowlany, Boguszów – Gorce

1983-1984 - majster ds. napraw awaryjnych i poprzeglądowych - ZGKiM Boguszów-Gorce


 W roku 1989 podjęła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które ukończyła z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem w 1996 r. Przed podjęciem studiów, w latach 1981-1983, zdobyła tytuł technika budowlanego z wynikiem bardzo dobrym i przez kilka lat pracowała w budownictwie. W 1999-2000 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Studium Pedagogiczne z Elementami Informatyki na Politechnice we Wrocławiu. W 2001 roku, na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, uzyskała, z wyróżnieniem, stopień naukowy doktora nauk rolniczych. W tym samym roku została zatrudniona jako pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin AR, obecnie w Instytucie Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

 Podejmuje problematykę badawczą związaną z uprawą roślin włóknistych, oleistych i bobowatych. Zajmuje się technologią roślin przemysłowych i energetycznych. Prace naukowo-badawcze obejmują zagadnienia związane z wpływem czynników agrotechnicznych na wzrost, rozwój i jakość uzyskanego plonu roślin oraz jego wartość energetyczną. Istotnym obszarem działalności naukowej, opartej na chromatografii gazowej, jest analiza materiału roślinnego (i zwierzęcego) pod względem zawartości kwasów tłuszczowych. Istotnym nurtem w tym zakresie jest badanie możliwości wykorzystania olejów różnego pochodzenia do produkcji biodiesla, w którym współpraca z Politechniką Krakowską i naukowcami z Francji zaowocowała publikacją z najwyższym IF na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym za 2014 rok.

 Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Agronomicznych od 1998r. i drugą kadencję przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego, członkiem Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego oraz przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Regionalnego „Kwiat lnu”. Członek EFSA (European Food Safety Authority) w latach 2008-2010. Była radną Powiatu Kamiennogórskiego i przez 2 kadencje pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, a także wiceprzewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju. Zdobyła dodatkowe doświadczenie będąc pełnomocnikiem w sądach i pełnomocnikiem w poszukiwaniu zaginionych osób. Brała udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej i była współorganizatorem lub wykonawcą dużych przedsięwzięć kulturalnych. Odbyła szereg kursów, szkoleń i warsztatów, w tym instruktor OC (1979-80), zdobyła prawo jazdy kat. A, B, T, jest operatorem kombajnów. Ukończyła kursy - informatyczny programu Statistica (1999), kurs z przedsiębiorczości (2000/2001), kurs – fundusze unijne i pomocowe (2006), kurs języka angielskiego (2007, 2017), szkolenie-komisje rewizyjne i kontrole (2007, 2011), warsztaty i projekty unijne związane z programem IDEAS, komercjalizacją badań innowacyjnych oraz transferem wyników badań naukowych do gospodarki (2008, 2009, 2010, 2012, 2018). Zdobyła certyfikat Auditor wewnętrzny SZJ w laboratoriach badawczych wg ISO 17025 (2012) i odbyła kurs Zastosowanie chromatografii gazowej i spektometrii mas w analityce żywności (2012). Brała udział w szkoleniu Świadoma Kadra związanym z nauczaniem osób niepełnosprawnych.

Uczestniczyła w międzynarodowych wymianach naukowych w ramach programów Erasmus i Cepus odbywając staże zagraniczne na Uniwersytecie w Zagrzebiu (University of Zagreb, Chorwacja, 2009), na Uniwersytecie w Canakkale (Çanakkale Onsekız Mart Unıversıty, Turcja, 2010) oraz na Uniwersytecie w Pradze (Czech University of Life Science Praque, Czechy 2012).

 Jest członkiem kolegium redakcyjnego zagranicznych czasopism naukowych Bulletin of Uman National University of Horticulture oraz członkiem rady doradczej COMU Journal of Agriculture Faculty.

 Brała udział w projekcie unijnym "Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych" (2010). Była kierownikiem i głównym wykonawcą grantu KBN. Pozyskała fundusze na zakup aparatury laboratoryjnej dla jednostki macierzystej.

Prowadziła szkolenia Nowoczesne i innowacyjne technologie w ramach realizacji projektu pn. Czas na zawodowców współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Precyzyjne rolnictwo – nowoczesne i ekonomiczne - w ramach realizacji projektu Zawodowcy na 6stkę! Jest członkiem Rady Ekspertów portalu AgroFakt.pl

 Jest promotorem pomocniczym doktoratu oraz promotorem 45 prac magisterskich i inżynierskich oraz recenzentem 50 prac dyplomowych. Sprawowała opiekę merytoryczną związaną z pobytem studentów zagranicznych. Od wielu lat jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Koniczynka.

 Opublikowała łącznie blisko 60 prac; oryginalnych, rozdziałów w monografii oraz artykułów popularnonaukowych. Jest autorką lub współautorką w opracowaniu programów 12 nowych przedmiotów.

 Za swoją działalność otrzymała nagrody Rektora w różnych dziedzinach: organizacyjnej, dydaktycznej i w dziedzinie badań naukowych.

 Współwłaścicielka gospodarstwa rolnego. Hobby: fotografia, majsterkowanie.